Υπάρχει και η πληρέστερη διατύπωση: "Είπε το δεσπότη Παναγιώτη και το διάκο Κυριάκο"