Αυτός, ντελημπάσκος μου φαίνεται.

Βλήμα, ελαφρύς, χάχας, μπόσκος, καβός.

Got a better definition? Add it!

Published