Στα φανταρώνυμα του στρατού (συλλεγέντα υπό του σύσσλανγκου sarant) ο Τεχνίτης ΠυροΒόλου αναλύεται ως Το Παιδί Βολεύτηκε και ως Το Παιδί Βύσμα.

- Τι ειδικότητα είναι ο Καραμήτρος;
- Τεχνίτης Πυροβόλου.
- Α κατάλαβα... Το Παιδί Βολεύτηκε.

Got a better definition? Add it!

Published